Нео Форм

Новини

"Ново Работно Място 2015" ОП РЧР 2014 - 2020

EC.jpgffllppooa.jpg

 

Министерството на труда и социалната политика

Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

 

 

 

 

"Неоформ" ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 с Министерството на труда и социалната политика - процедура BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015" със следните параметри:

Дата на договора: 22.12.2017 г.;

Срок на договора: 16 месеца;

Име на проекта: " : Разкриване на нови работни места в "Неоформ" ООД

Номер на проекта:  BG05M9OP001-1.003-2937-C01

Размер на безвъзмездна финансова помощ: 64 684.48 лв. в т.ч. от Европейски Социален Фонд - 54 981.80 лв. и Национално съфинансиране - 9 702.68 лв.

Управляващ Орган: Министерство на труда и социалната политика

-------------------------------------------------------www.eufunds.bg-------------------------------------------------------

Договор BG05M9OP001-1.003-2937-C01 ПРОЕКТ: „РАЗКРИВАНЕ  НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В "НЕОФОРМ" ООД”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.